Aktualności

Informacja o XL sesji Rady Miasta i Gminy Łosice

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice zwołuje XL sesję Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się 6 lipca 2021 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie,
 2. Sprawy organizacyjne:
  1) Stwierdzenie quorum,
  2) Przedstawienie porządku obrad.
  3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami:
  1) Burmistrza
  2) Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w 2020 r.
 5. Debata nad raportem o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice wotum zaufania.
 7. Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łosice za 2020 r., sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia:
  1) Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice,
  2) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Łosice,
  3) Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach,
  4) Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Łosice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok;
  2) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok;
  3) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/243/21 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
  4) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice
(-) Ewa Hornowska

Powrót na początek strony