Wydarzenia

XXVII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Romualda III Mikoszewskiego ph. „Ziemia najbliższa”

Łosicki Dom Kultury oraz Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury w Łosicach zapraszają do udziału w XXVII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Romualda III Mikoszewskiego ph. „Ziemia najbliższa” pod patronatem honorowym: Marszałka Województwa Mazowieckiego i Burmistrza Miasta i Gminy Łosice.

Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Celem konkursu jest: odkrywanie talentów i pozyskiwanie wartościowych utworów literackich, inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej, stwarzanie piszącym możliwości szerszej prezentacji twórczości, upamiętnianie postaci jednego z wybitnych literatów łosickich – Romualda III Mikoszewskiego, promowanie środowiska twórczego.

W konkursie mogą wziąć udział amatorzy oraz członkowie profesjonalnych stowarzyszeń twórczych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończenie 16 lat. Szczególnie zachęcamy do udziału uczniów szkół podstawowych (kl. VI-VIII) i szkół średnich z terenu powiatu łosickiego, dla nich została utworzona specjalna kategoria.

Uczestnicy nadsyłają zestawy 3 wierszy opatrzonych słownym godłem, o tematyce dotyczącej Ziemi Najbliższej (Ojczystej), a więc piękna regionu, jego krajobrazu, historii, tradycji patriotycznych, ginących zabytków itp., nie publikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nie nagradzane w innych konkursach.

Prace konkursowe (wyłącznie maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A-4) należy przesłać w czterech egzemplarzach (każdy wiersz) na adres sekretariatu konkursu: Łosicki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice, w terminie do 3 listopada 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem na kopercie: „konkurs Mikoszewski”. Pula nagród wynosi 8.000 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 577 566 444, e-mail: ldklosice@interia.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Powrót na początek strony