Aktualności

 • Spotkanie online 4 marca z Januszem Wojciechowskim

  Europejski Zielony Ład – spotkanie online 4 marca z Januszem Wojciechowskim – komisarzem Unii Europejskiej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich,

 • Hołd Żołnierzom Wyklętym

 • Już za miesiąc spis powszechny!

  1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązek udziału w spisie dotyczy każdego! Na szczęście nie trzeba będzie umawiać się z rachmistrzem – główną i obowiązkową metodą będzie samospis internetowy. Będzie więc można spisać się wygodnie i bezpiecznie w domu.

 • Wznawiamy zbiórkę złomu dla Antosi

  Finał łosickiej zbiórki - piątek, 5 marca, do tego dnia potrwa zbiórka złomu na terenie miasta. W sołectwach - termin zbiórki wyznaczają sołtysi.

 • Spółdzielnia Socjalna Łosiczanka

 • Całodobowy monitoring jakości powietrza w Łosicach

  Przy ulicy św. Stanisława 1 w Łosicach zamontowany został czujnik monitorujący stan jakości powietrza. Urządzenie informuje o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu pyłów zawieszonych - PM 1, PM 2.5 i PM 10 (odpowiadających za tzw. smog).

 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę

  Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2041 o powierzchni 0,7283 ha położonej w Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice, co potwierdza księga wieczysta nr SI2S/00018970/6.

 • Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem planistycznym, określającym politykę zagospodarowania przestrzennego, sporządzanym dla całego obszaru Gminy. W odróżnieniu od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego studium nie stanowi aktu prawa miejscowego. Jest zobowiązaniem władz Gminy do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami. W dokumencie tym formułuje się zasady polityki przestrzennej, integruje dokumenty programowe i wizje związane z rozwojem gospodarczym i społecznym. Studium stanowi zbiór zapisów ustalonych i uzgodnionych jako nienaruszalne uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przyjęte za podstawę do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 • NGO - nabór do komisji konkursowych

  Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w konkursach na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2021 r. na terenie Miasta i Gminy Łosice.

 • Informacja o XXXVI sesji - 17 lutego 2021 r.

  Informacja o  XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 17 lutego 2021 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.30.

Powrót na początek strony