Aktualności

Informacja o L sesji Rady Miasta i Gminy Łosice

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice zwołuje L sesję Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2022 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 16.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1) Stwierdzenie quorum,
  2) Przedstawienie porządku obrad.
  3) Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
 1. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie wyrażenia woli zaliczenia dodatkowych dróg do kategorii dróg gminnych w związku z inwestycją „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku granica woj. Podlaskiego -Łosice-granica woj. Lubelskiego”;
  2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami części nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice;
  3) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników;
  4) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych;
  5) w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym Rady Miasta i Gminy Łosice;
  6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadania p.n.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2048W od km 0+000 do km 3+824”;
  7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2022-2032;
  8) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 roku.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

 Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy
/-/ Ewa Hornowska

Powrót na początek strony