Informacja o XLVIII sesji Rady Miasta i Gminy Łosice

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice zwołuje XLVIII nadzwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2022 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 16.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie,
 2. Sprawy organizacyjne:
  1) Stwierdzenie quorum,
  2) Przedstawienie porządku obrad.
  3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane;
  2) w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/312/18 z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łosicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
  3) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/206/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Łosice na lata 2021-2025
  4) w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego,
  5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadania p.n.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048W od km 0+000 do km 3+824”;
  6) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 roku.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice
Ewa Hornowska

Powrót na początek strony