Aktualności

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice w obrębie Łosice przy ul. Lubelskiej

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11, w związku z art. od 8a do 8d, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice w obrębie Łosice przy ul. Lubelskiej sporządzanego na podstawie uchwały nr VI/39/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice w obrębie Łosice, przy ul. Lubelskiej.

Wyłożenie projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 10.03.2022r. do 08.04.2022r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łosice w Łosicach, pok. nr 8, przy ul. Marszałka Piłsudskiego 6, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00. oraz na stronie internetowej http://gmina.losice.pl/index.php/pl/.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 28.03.2022r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łosice w Łosicach przy ul. Marszałka Piłsudskiego 6 w sali nr 18, o godz. 11:00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2022 r. Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie papierowej i składane w Urzędu Miasta i Gminy Łosice w Łosicach przy ul. Marszałka Piłsudskiego 6, lub doręczane na adres: Urzędu Miasta i Gminy Łosice w Łosicach przy ul. Marszałka Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice,
  • w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: umiglosice@pro.onet.pl, a także za pomocą platformy ePUAP, tj. elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z późn. zm.),
  • ustnie do protokołu w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy, ul. Marszałka Piłsudskiego 6, pokój nr 8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Łosice.

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy Łosice: https://gminalosice.pl/ oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łosice w Łosicach przy ul. Marszałka Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
(-) Mariusz Kucewicz 

Powrót na początek strony