Aktualności

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem planistycznym, określającym politykę zagospodarowania przestrzennego, sporządzanym dla całego obszaru Gminy. W odróżnieniu od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego studium nie stanowi aktu prawa miejscowego. Jest zobowiązaniem władz Gminy do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami. W dokumencie tym formułuje się zasady polityki przestrzennej, integruje dokumenty programowe i wizje związane z rozwojem gospodarczym i społecznym. Studium stanowi zbiór zapisów ustalonych i uzgodnionych jako nienaruszalne uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przyjęte za podstawę do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dla obszaru Miasta i Gminy Łosice obowiązuje „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice”, uchwalone uchwałą nr XXV/175/2000 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 września 2000 r., zmienione uchwałą nr XXXVII/231/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 listopada 2009r., uchwałą nr XX/102/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2011 r., uchwałą nr XX/103/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2011 r. i uchwałą nr III/12/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2014 r.

W 2015 r. Gmina Łosice przystąpiła do sporządzenia kolejnej zmiany Studium w związku z przyjętą Uchwałą nr VI/38/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice w obrębie Niemojki gm. Łosice oraz z Uchwałą Nr VI/39/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Lubelskiej w mieście Łosice.

Poniżej projekt zmiany Studium przygotowany do uchwalenia.

Powrót na początek strony