Aktualności

III Sesja Rady Miasta i Gminy Łosice 27 czerwca 2024 r. godz. 14:00

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) zwołuję III sesję Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. (czwartek) w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach.

Rozpoczęcie - godzina 14.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie,
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. Stwierdzenie quorum,
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji: z dnia 6 maja 2024 r. i z dnia 20 maja 2024 r.
 1. Informacja o działaniach podjętych między sesjami:
  1. Burmistrza
  2. Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy.
 1. Bezrobocie na terenie Miasta i Gminy Łosice.
 2. Omówienie stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Łosice.
 3. Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w 2023 roku.
 5. Raport z wykonania programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i efektów jego realizacji.
 6. Debata nad raportem o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice wotum zaufania.
 8. Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łosice za 2023 r., sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia:
  1. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice,
  2. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Łosice,
  3. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach,
 1. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Łosice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok;
  2. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok;
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2024 r. na realizację zadania p.n.: „ Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku w msc. Dzięcioły”;
  4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2024-2034;
  5. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2024 roku.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice
/-/ Ewa Hornowska

Powrót na początek strony