Aktualności

Zaproszenie na LXXIV nadzwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Łosice - 14 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LXXIV nadzwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023 r. (czwartek) w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 16.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie,
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. Stwierdzenie quorum,
  2. Przedstawienie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 27 listopada 2023 r.
 1. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
  2. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
  3. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenia usług w zakresie transportu zbiorowego;
  5. w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
  6. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2023-2033;
  7. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice
/-/Ewa Hornowska

Powrót na początek strony