Zakaz upraw maku na terenie Miasta i Gminy Łosice

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr 170/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2022 w województwie mazowieckim  - uprzejmie informuję, że na terenie Miasta i Gminy Łosice obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku.

Powierzchnia przeznaczona pod uprawę konopi włóknistych wynosi  11,00 ha.

Art. 51  ww. ustawy mówi: w przypadku stwierdzenia  prowadzenia upraw maku lub konopi włóknistych w sposób niezgodny z art. 46 i 47 Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta wydaje nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób, który zapewni skuteczne wykonanie tego nakazu, na koszt prowadzącego uprawę; nakazowi nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.      

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
/-/ Mariusz Kucewicz

Powrót na początek strony