Aktualności

Wykaz nieruchomości gruntowej

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Czuchlebach stanowiącej własność Gminy Łosice przeznaczonej do oddania w najem na okres 10 miesięcy w trybie bezprzetargowym.

Przeznacza się do oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową zabudowaną, stanowiącą własność gminy Łosice, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 494/2, położoną w Czuchlebach, której wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr RMIG.120.11.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 2 lutego 2021 r. 

Powrót na początek strony