Strategia terytorialna Partnerstwa „Razem dla rozwoju”

Drodzy Mieszkańcy! Aktualnie trwają prace nad strategią terytorialną Partnerstwa „Razem dla rozwoju”, które tworzą gminy: Miasto i Gmina Łosice, Gmina Ceranów, Gmina Huszlew, Gmina Jabłonna Lacka, Gmina Korczew, Miasto i Gmina Kosów Lacki, Gmina Olszanka, Gmina Paprotnia, Gmina Platerów, Gmina Przesmyki, Gmina Repki, Gmina Sabnie, Gmina Sarnaki, Gmina Stara Kornica, Gmina Sterdyń oraz Powiat Łosicki. Do tej chwili Partnerzy wypracowali wspólnie propozycje czterech celów i projektów strategicznych.

Projekty mają charakter partnerski, ponieważ odpowiadają na zdiagnozowane wspólne potrzeby nie jednej, a kilku społeczności gmin, a z ich efektów będą korzystać mieszkańcy całego obszaru Partnerstwa.

Głos mieszkańców jest dla nas ważny, dlatego zapraszamy Państwa do aktywnego współtworzenia tego ważnego dla Partnerstwa dokumentu.

Zgłoszone opinie, uwagi zostaną starannie przeanalizowane. Liczymy na to, że pomogą nam one w opracowaniu i udoskonaleniu zapisów strategii.

Dziękujemy za udział w tworzeniu tego ważnego dokumentu!

Rada Partnerstwa „Razem dla rozwoju”

Strategia Terytorialna Partnerstwa  „Razem dla rozwoju”

Cel nadrzędny Partnerstwa  „Razem dla rozwoju”: Współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności i obszaru Partnerstwa, z myślą o jakości życia obecnego i przyszłych pokoleń. 

Cele strategiczne i projekty Partnerstwa  „Razem dla rozwoju”:

Cel strategiczny 1: Po pierwsze: gospodarka

Projekt strategiczny 1.1: „Współpraca samorządu i sektora gospodarczego na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego OP RdR”:

 • Forum Gospodarcze OP RdR → wymiana informacji dotyczących działań rozwojowych realizowanych przez samorządy i sektor gospodarczy, dyskusja nt. problemów i potrzeb gospodarki i społeczności OP, promocja idei i działań w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 • Inkubator Przedsiębiorczości → wsparcie informacyjne i doradcze procesu tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw (przepisy dot. działalności gospodarczej, finanse, marketing itp.), aplikacja/strona FB„Sezonowe oferty pracy”, transformacja cyfrowa rynku pracy, sprzyjanie rozwojowi Przemysłu 4.0
 • Przygotowywanie terenów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem korytarza komunikacyjnego Via Carpatia

Projekt uzupełniający 1.1: Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej OP, kluczowej dla rozwoju gospodarki

Projekt uzupełniający 1.2: Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej OP

Projekt uzupełniający 1.3: Promocja marki turystycznej „Podlasie Nadbużańskie” oraz tworzenie i rozwój produktów turystycznych OP (Nadbużański Szlak Kamperowy, ochrona i wykorzystanie obiektów dziedzictwa kulturowego dla rozwoju turystyki: ochrona zabytków,vMuzeum Bugu, Muzeum Historii Żydów Nadbużańskich, wioski tematyczne, opracowanie wirtualnych szlaków turystycznych, tworzenie miejsc przyjaznych turystom i mieszkańcom, rozwój systemu ścieżek rowerowych – Nadbużańskiego Szlaku Rowerowego i wypożyczalni rowerów itp.)

Projekt uzupełniający 1.4: Promocja lokalnych produktów spożywczych (utworzenie i promocji marki „Dolina Bugu”, Muzeum Sadownictwa, publikacje i media społecznościowe promujące lokalne potrawy i produkty, imprezy integrujące producentów itp.)

 

Cel strategiczny 2: „Świadoma, aktywna, kompetentna i zdrowa społeczność”

Projekt strategiczny: Transformacja edukacji w kierunku zwiększania jej innowacyjności i efektywności:

 • Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z ICT i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez cykl zajęć tematycznych o charakterze warsztatowym i laboratoryjnym z wykorzystaniem eksperymentów badawczych oraz wyjazdy studyjne we współpracy z instytucjami nauki wspomagającymi proces edukacyjny;
 • Edukacja dzieci i młodzieży w kierunku innowacyjności, współpracy (umiejętność pracy zespołowej), przedsiębiorczości (m.in. podejście projektowe), w tym zwłaszcza w rolnictwie i przemyśle spożywczym, ochrony środowiska i klimatu poprzez zmianę formuły zajęć w szkołach, współpracę szkół z placówkami nauki i firmami oraz wykorzystanie polskich i zagranicznych dobrych praktyk (np. fińskiej organizacji 4H), a także współpracę z placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą;
 • Przystosowanie szkół branżowych do specjalizacji w kształceniu zawodowym na kierunkach odpowiadających potrzebom Przemysłu 4.0, a także budowie specjalizacji w oparciu o analizę rynku pracy w swoim otoczeniu gospodarczym;
 • Poszerzenie możliwości podjęcia przez młodych mieszkańców atrakcyjnej pracy na OP- zajęcia z młodzieżą pobudzające przedsiębiorczość i kształtujące zrozumienie funkcjonowania lokalnej przedsiębiorczości, uczenie ich lokalnego rynku i odnajdywania się na lokalnym rynku pracy: kontakty młodzieży z lokalnym biznesem, staże, doradztwo dla młodych ludzi startujących w biznesie, doradztwo;
 • Współpraca międzynarodowa podmiotów oświatowych, kulturalnych i sportowych OP, w tym zwłaszcza z młodzieżą z krajów/regionów położonych przy Via Carpatia.

Projekt uzupełniający 2.1: „Nie marnuj życia, żyj kreatywnie” (stworzenie systemu animatorów – obdarzonych charyzmą i umiejętnościami organizacyjnymi liderów środowisk młodzieżowych  proponujących młodym ludziom atrakcyjne, rozwijające  formy spędzania wolnego czasu)

Projekt uzupełniający 2.2: „Mała Ojczyzna” (rozwijanie poczucia tożsamości młodych ludzi z obszarem – m.in.: rozwój harcerstwa, historycznych grup rekonstrukcyjnych itp. w oparciu o żywe tradycje niepodległościowego podziemia w czasie II wojny światowej i po niej; „żywe” lekcje/warsztaty na temat podlaskiego dziedzictwa kulturowego w Muzeum Rolnictwa i skansenie w Ciechanowcu)

Projekt uzupełniający 2.3: „Młodzi mają głos” (upodmiotowienie młodzieży -zwiększenie jej poczucia wpływu na własny los i otoczenie przez powołanie Młodzieżowej Rady Partnerstwa „Razem dla Rozwoju”  jako organu konsultacyjnego dla Partnerstwa, Samorządu Powiatowego i Samorządów Gminnych, prowadzenie cyklicznych badań opinii młodych mieszkańców dotyczących poziomu satysfakcji z życia na OP i problemów ich dotykających itp.)

Projekt uzupełniający 2.4: „Integracja i aktywizacja seniorów na rzecz rozwoju osobistego (Centrum „Aktywny Senior” - dbałość o kondycję fizyczną i intelektualną poprzez rehabilitację ruchową i treningi pamięci, budowanie więzi między seniorami a młodym pokoleniem -wymiana umiejętności, warsztaty dla rodzin seniorów w zakresie opieki nad seniorem, wycieczki do poszczególnych gmin partnerstwa i poza obszar; pomoc psychologa;  ogródki kwiatowe i warzywne,  ławki, by sąsiedzi mogli ze sobą rozmawiać, Uniwersytet Trzeciego Wieku itp.)

Projekt uzupełniający 2.5: „Aktywizacja seniorów na rzecz rozwoju OP” (rozwój wolontariatu wśród seniorów - włączanie ich we wszystkie działania realizowane na OP np. zagospodarowanie przestrzeni publicznej, promowanie zatrudniania seniorów przez firmy i instytucje OP, w tym szkolenie itp.)

Projekt uzupełniający 2.6: „ Rozwój nieakcyjnych form samopomocy oraz wolontariatu” (przygotowanie rodzin i chętnych do opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi nad nimi, zapewnienie im możliwości kontaktu z ludźmi wsparcie psychiczne oraz fizyczne dla osób starszych, wykorzystanie w tych celach także młodszych, sprawnych seniorów).

Projekt uzupełniający 2.7: „ Troska o zdrowie społeczności lokalnej Partnerstwa” (propagowanie zdrowego stylu życia, pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży, dorosłych, a zwłaszcza seniorów, troska o zdrowie psychiczne, organizacja badań profilaktycznych, poprawa wyposażenia placówek zdrowia i DPS, upowszechnianie metod opieki zdrowotnej wspieranych telemedycyną, rozszerzenie usług medycznych o wysokiej klasy kadrę medyczną, techniczną i zarządzającą itd., szeroka oferta zabiegów rehabilitacyjnych)

Cel strategiczny 3: Razem dla zielonego rozwoju

Projekt strategiczny 3.1: Proekologiczne, zielone Partnerstwo

 • Utworzenie klastrów energetycznych i sprzyjanie powstawaniu spółdzielni energetycznych w celu ograniczenia kosztów i emisji związanych z produkcją energii na obszarze Partnerstwa
 • Termomodernizacja budynków
 • Wymiana źródeł ciepła i energii elektrycznej na niskoemisyjne i oparte na OZE
 • Instalowanie niskoemisyjnego, inteligentnego oświetlenia w budynkach i na zewnątrz
 • Wykorzystanie odpadów do produkcji energii cieplnej i elektrycznej
 • Inteligentna, sprawna i proekologiczna gospodarka wodno-ściekowa
 • Edukacja ekologiczna

Projekt uzupełniający 3.1: Świadome gospodarowanie przestrzenią (opracowanie zasad polityki przestrzennej chroniącej przestrzeń i zasoby przyrodnicze obszaru, opracowanie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego zapewniających skuteczną ochronę tych zasobów)

Projekt uzupełniający 3.2: Wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) dla ograniczenia strumienia odpadów i zużycia wody (edukacja ekologiczna mieszkańców dotycząca ograniczania strumienia, recyklingu i upcyklingu odpadów komunalnych i innych oraz ograniczania zużycia i wielokrotnego wykorzystania wody z wodociągów i opadowej; wsparcie finansowe działań mieszkańców w zakresie GOZ, budowa gminnych PSZOK)

Projekt uzupełniający 3.3: „Zielono-niebieskie gminy partnerstwa „Razem dla rozwoju”(budowa „zielono-niebieskiej infrastruktury” - rozbudowa potencjału retencyjnego obszarów zieleni miejsko-wiejskiej, wykorzystanie naturalnych zdolności filtracyjnych ożywionego gruntu i roślinności, a także planowanie i komponowanie systemów zagospodarowania wód deszczowych poprzez: zastosowanie roślinności buforowej, która powoduje zwiększenie powierzchni wsiąkania wody oraz parowania (budowa ogrodów deszczowych, zielonych dachów i fasad, naturalnych lub sztucznych biotopów bagiennych oraz buforowych parków nadrzecznych, pasy zieleńca usytuowane poniżej nawierzchni jezdni i chodnika, rowy), stosowanie nawierzchni przepuszczalnych na dużych powierzchniach jak parkingi, place, ścieżki drogi: nawierzchni mineralnych, mineralno-żywicznych, hydrofug, asfaltu porowatego, betonu przepuszczalnego, geokrat lub krat betonowych wypełnionych trawą lub żwirem)

Cel strategiczny 4: Samorząd na miarę XXI wieku

Projekt strategiczny 4.1: „Modelowe Centrum Partnerstwa”

 • Komórka Analiz Społeczno-Ekonomicznych (KASE) → diagnozy potrzeb i zagrożeń, propozycje działań
 • Zespół Projektowy → przekształcanie propozycji działań wypracowanych przez KASE w projekty; pozyskiwanie środków i zarządzanie realizacją projektów
 • Wszechnica Samorządowa → prowadzenie Bazy Wiedzy Samorządowca i dystrybucja tej wiedzy wśród Partnerów, prowadzenie Akademii Samorządowca (AS) - szkolenia zdalne i bezpośrednie
 • Komórka Komunikacji Społecznej → ankietowanie różnych grup społecznych OP RdR odnośnie problemów, potrzeb i możliwości rozwojowych

Projekt uzupełniający 4.1: „Partnerstwo wertykalne na obszarze Partnerstwa „Razem dla rozwoju” (aktywizacja społeczności lokalnych OP RdR na rzecz rozwoju przez upowszechnienie funduszy sołeckich i budżetów obywatelskich. Projekt będzie realizował ideę partnerstwa wertykalnego w ramach społeczności lokalnej i jako taki będzie wpisywał się w ideę Modelowego Centrum Partnerstwa

Projekt uzupełniający 4.2: Podniesienie jakości usług administracyjnych przez zmiany strukturalne, szkolenia i cyfryzację (współpraca tematyczna komórek gminnych – łączenie potencjałów kadrowych Urzędów Gmin, efektywny system motywacyjny, tematyczne szkolenia bezpośrednie, zdalne i wizyty studyjne pracowników, wykorzystanie cyfryzacji dla większej efektywności usług – z perspektywy mieszkańca itp.)

Projekt uzupełniający 4.3: Inteligentna gospodarka komunalna(wdrożenie sprawnych systemów informatycznych do zarządzania gospodarką komunalną, np. infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, oświetleniem ulicznym, zbiórką odpadów itp.; wdrożenie systemów komunikacji z mieszkańcami i przedsiębiorcami dot. infrastruktury gminnej (stan dróg itd.)

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ „Innowacyjne Mazowsze” (wersja poprawiona, w trakcie konsultacji) jako kontekst Strategii Terytorialnej Partnerstwa  „Razem dla rozwoju”

 WIZJA

Mazowsze z Warszawą, Warszawa ku Europie

Cel główny

Zapewnienie wysokiej jakości życia poprzez trwały i zrównoważony przestrzennie rozwój województwa, służący wzrostowi znaczenia regionu w Europe i na świecie, przy poszanowaniu zasobów środowiska

Cele

Konkurencyjne i innowacyjne Mazowsze - Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie nowych technologii          

Dostępne i mobilne Mazowsze -Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu przy ograniczeniu presji na przestrzeń i środowisko, kształtowanie ładu przestrzennego

Zielone, niskoemisyjne Mazowsze -Poprawa stanu środowiska poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody

 

Mazowsze zintegrowane społecznie -Poprawa jakości i dostępności do usług społecznych oraz wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego w ramach nowoczesnej gospodarki

Mazowsze bogate kulturowo - Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału kulturowego i turystycznego dla rozwoju województwa i poprawy jakości życia.

Razem dla rozwoju herby.jpg

Powrót na początek strony