Aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łosicach, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 470 o powierzchni 170 m2, stanowiącej własność gminy Łosice. Księga Wieczysta nr SI2S/00000946/0.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana przedwojennym budynkiem – kamienicą mieszczańską o funkcji mieszkalno-usługowej. Budynek murowany 3-kondygnacyjny (parter, piętro i poddasze użytkowe) w zabudowie bliźniaczej. W budynku znajduje się 7 lokali, w tym jeden handlowy. Łączna powierzchnia użytkowa – 219,3 m2, w tym powierzchnia użytkowa lokali – 190,75 m2. Budynek o przestarzałym standardzie, wymagający kompleksowego remontu i modernizacji.

Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr SI2S/00000946/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Siedlcach, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Łosicach.

Lokalizacja nieruchomości: w ścisłym centrum miasta, bezpośrednio przy ulicy Rynek.

Sąsiedztwo: zabudowa handlowo-usługowa przede wszystkim w parterach budynków (kamienic mieszczańskich) i mieszkaniowa jednorodzinna na wyższych kondygnacjach. Działka o powierzchni 170 m2, środkowa w kształcie prostokąta, wydzielona po obrysie ścian zewnętrznych budynku od strony frontowej, jedynie ściana osłonowa budynku w części biegnie po skosie od strony sąsiedniej działki nr 469, w niewielkiej części z tyłu jest niezabudowana. Na nieruchomości brak ogrodzenia i utwardzeń. Dojazd drogami o nawierzchni utwardzonej asfaltowej ul. Rynek z chodnikiem miejskim od strony istniejącej zwartej zabudowy i parkingami po przeciwnej stronie ulicy od strony parku.

Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, telefon, wodociąg, kanalizacja sanitarna i gazociąg.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łosice działka nr 470 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową niską oraz jednorodzinną z dopuszczeniem usług. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków, jedynie położona jest w strefie objętej ochroną konserwatorską.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 375 000 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy).

Wadium – 20 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2021 roku o godz. 1200 w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, pokój nr 15 (parter).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach Nr 86 8038 0007 0010 1491 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Łosicach w terminie do dnia 14 lipca 2021 r. (data wpływu na konto).

Przystępujący do przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wniesienia wadium
  • w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport
  • w przypadku osób prawnych - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody
    na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie dokumentu potwierdzającego istnienie rozdzielności majątkowej.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg jest zobowiązany wpłacić kwotę wynikłą ze sprzedaży po odliczeniu wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom wadium podlega zwrotowi jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu umieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Łosice gminalosice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gminalosice.pl oraz w prasie wyciąg z ogłoszenia.

Szczegółowe informacje o przetargu i stanie technicznym budynku można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, pokój nr 15, 16 lub telefonicznie - 83 3068841.

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zastrzega prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Łosice, dn. 10.06.2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
/-/ Mariusz Kucewicz

Powrót na początek strony