Aktualności

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2041 o powierzchni 0,7283 ha położonej w Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice, co potwierdza księga wieczysta nr SI2S/00018970/6.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice działka oznaczona nr 2041 stanowi użytki rolne.

Działka nr 2041 o powierzchni 0,7283 ha (sklasyfikowana w klasach bonitacyjnych: R IIIb – 0,7283 ha).

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny do przetargu – 2,50 dt żyta.

Wadium – 20 zł.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość wylicytowanej ilości dt żyta płatny w PLN wg ceny jak do podatku rolnego.

Dzierżawca będzie ponosił obciążenia podatkowe wnikające z przepisów o zobowiązaniach podatkowych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 20 zł w kasie Urzędu Miasta i Gminy Łosice przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach Nr 86 8038 0007 0010 1491 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Łosicach w terminie do dnia 22 marca 2021 roku (data wpływu na konto).

Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2021 roku o godz. 10 w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, pokój nr 15 (parter).

Uczestnicy przetargu są zobowiązani przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium,
  • osoby fizyczne – dowód osobisty (do wglądu),
  • potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem)
    w przypadku osób reprezentujących uczestników przetargu,
  • pisemna zgoda współmałżonka w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego ze współmałżonków.

Wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego osobie, która wygra przetarg, pozostałym zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu nie później niż po upływie trzech dni. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

Protokół z przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy, która zostanie zawarta w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Ogłoszenie o przetargu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Łosice gminalosice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gminalosice.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta Łosice.

Informacje o przetargu oraz warunkach umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, pokój nr 15 lub telefonicznie 83/3068841.

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zastrzega prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Łosice, dnia 19 lutego 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
(-) Mariusz Kucewicz

Powrót na początek strony