Aktualności

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice w obrębie Niemojki

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11, w związku z art. od 8a do 8d, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice w obrębie Niemojki gm. Łosice, sporządzanego na podstawie uchwały nr VI/38/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice w obrębie Niemojki gm. Łosice.

Powrót na początek strony