Aktualności

Obowiązek dokonywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 43) utworzono 10 następujących funduszy:

 1. Fundusz Promocji Mleka,
 2. Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego,
 3. Fundusz Promocji Mięsa Wołowego,
 4. Fundusz Promocji Mięsa Końskiego,
 5. Fundusz Promocji Mięsa Owczego,
 6. Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych,
 7. Fundusz Promocji Owoców i Warzyw,
 8. Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego,
 9. Fundusz Promocji Ryb,
 10. Fundusz Promocji Roślin Oleistych (utworzony z dniem 1 sierpnia 2019 r.).

Podmioty, o których mowa w art. 3 powyższej ustawy, są zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na ww. fundusze. Podmioty te składają Dyrektorowi Generalnemu KOWR deklaracje, w których wykazują wysokość zobowiązania na rzecz danego funduszu promocji, z wyszczególnieniem odrębnie kwoty naliczonej i kwoty pobranej, za okresy kwartalne, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale oraz bez wezwania Dyrektora Generalnego KOWR obliczają kwotę należną z tytułu naliczenia wpłaty na rzecz danego funduszu promocji za okresy kwartalne i przekazują tę kwotę w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

Deklaracje wpłaty na fundusze promocji produktów-rolno spożywczych są składane na formularzu opracowanym i udostępnionym przez KOWR (FPZ_fl).

Można je złożyć:

 • bezpośrednio lub listownie w OT KOWR właściwym ze względu na adres siedziby podmiotu zobligowanego do wpłat,
 • za pośrednictwem aplikacji ePUAP,
 • za pośrednictwem portalu eRolnik (https://erolnik.gov.pl/#/)

Warunkiem złożenia deklaracji za pośrednictwem platformy ePUAP lub wypełnienia deklaracji przy wykorzystaniu platformy eRolnik jest posiadanie aktywnego profilu zaufanego.

Powrót na początek strony