NGO - ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie:

  1. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2022.
  2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2022.

Ogłoszenia i formularze zgłoszeniowe: 

Kultura i dziedzictwo narodowe

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Powrót na początek strony