Aktualności

NGO - nabór do komisji konkursowych

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w konkursach na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2021 r. na terenie Miasta i Gminy Łosice.

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. Nr 234, poz. 1057 ze zm.), do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2021.

Powrót na początek strony