Informacja o zwołaniu XXXVII sesji Rady Miasta i Gminy Łosice

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z zm.) Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice zwołuje XXXVII sesję Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 12 marca 2021 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.00.

W związku z panującą pandemią COVID-19 w sesji Rady Miasta i Gminy Łosice oprócz radnych, uczestniczyć będą osoby niezbędne do prawidłowego przebiegu obrad.

Sesja odbędzie się bez udziału osób zapraszanych.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie,
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. Stwierdzenie quorum,
  2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o działaniach podjętych między sesjami
  1. Burmistrza
  2. Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.
 5. Informacja z działalności ŁDK i biblioteki miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice;
  2. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  3. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  4. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2021 rok;
  5. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;
  6. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie m.in. obrony prawdy, godności i wolności człowieka;
  7. w sprawie rozpatrzenia petycji pt. „Alarm! Stop zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej szczepionce:
 7. Stanowisko w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2022 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdań z prac stałych komisji Rady Miasta i Gminy Łosice za 2020 rok.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 Transmisja sesji

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy
Ewa Hornowska

 

Powrót na początek strony