Aktualności

Informacja o XXXVI sesji - 17 lutego 2021 r.

Informacja o  XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 17 lutego 2021 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.30.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Sprawy organizacyjne:

1) stwierdzenie quorum,
2) przedstawienie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołów z poprzednich sesji z dnia 30 grudnia 2020 r i z dnia 14 stycznia 2021 r.

  1. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice;
2) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/190/20 z dnia 30 listopada2020 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
3) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
4) w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice;
5) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym Rady Miasta i Gminy Łosice
7) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku;

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy 
Ewa Hornowska

Powrót na początek strony