Informacja o XLV sesji - 2021-11-29

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice zwołuje XLV sesję Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie,
 2. Sprawy organizacyjne:
  1) Stwierdzenie quorum,
  2) Przedstawienie porządku obrad.
  3) Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji z dnia 30 września 2021r. i z dnia 25 października 2021r.
 1. Informacja o działaniach podjętych między sesjami:
  1) Burmistrza
  2) Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy.
 2. Stan oświaty na terenie Miasta i Gminy Łosice.
 3. Bezrobocie na terenie Miasta i Gminy Łosice.
 4. Omówienie sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Łosice.
 5. Informacja z działalności PKS Spółka z o.o. w Łosicach.
 6. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2022 na obszarze Miasta i Gminy Łosice;
  2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku;
  3) w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2022;
  4) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty podwyższonej;
  5) w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy części wsi Woźniki: Nowodomki;
  6) w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok;
  7) w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łosice;
  8) w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe;
  9) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice;
  10) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2022 r. na realizację zadania p.n.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zakrze na drodze 2002W”;
  11) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Korczew w 2022 r. na realizację zadań wynikających z projektu partnerskiego p.n.: ”e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach: Korczew, Paprotnia, Stara Kornica”;
  12) sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Paprotnia w 2022 r. na realizację zadań wynikających z projektu partnerskiego p.n.: ”e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach: Korczew, Paprotnia, Stara Kornica”;
  13) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stara Kornica w 2022 r. na realizację zadań wynikających z projektu partnerskiego p.n.: ”e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach: Korczew, Paprotnia, Stara Kornica”;
  14) w sprawie Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych;
  15) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2021-2032;
  16) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku.
 1. Przedstawienie informacji o podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach dotycząca potrzeb Sądu w zakresie wykonywania pracy przez skazanych.
 2. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2020 rok.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy
(-) Ewa Hornowska

Powrót na początek strony