Aktualności

Informacja o LXVIII sesji - 2023-06-27

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice zwołuje LXVIII sesję Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 r. (wtorek) w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:

1) Stwierdzenie quorum,
2) Przedstawienie porządku obrad,
3) Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji: z dnia 26 maja 2023 r. i z dnia 30 maja   2023 r.

 1. Informacja o działaniach podjętych między sesjami:

1) Burmistrza,
2) Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy.

 1. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w 2022 roku.
 2. Raport z wykonania programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i efektów jego realizacji.
 3. Debata nad raportem o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice wotum zaufania.
 5. Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łosice za 2022 r., sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia.

1) Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice,
2) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Łosice,
3) Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

 1. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Łosice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok;
2) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok;
3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Łosice;
4) w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Łosice na lata 2023-2032
5) w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników;
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2023-2033;
7) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku.

 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice
Ewa Hornowska

Powrót na początek strony