Informacja o LX sesji - 2022-11-22

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice zwołuje LX sesję Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2022 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie,
 2. Sprawy organizacyjne:
  1) Stwierdzenie quorum,
  2) Przedstawienie porządku obrad.
  3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 4 listopada 2022 r.
 3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami:
  1) Burmistrza
  2) Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy.
 4. Informacja z działalności Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 5. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach z uwzględnieniem bezrobocia za I półrocze 2022 r. na terenie Miasta i Gminy Łosice.
 6. Informacja z działalności PKS Spółka z o.o. w Łosicach.
 7. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2023 na obszarze Miasta i Gminy Łosice;
  2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku;
  3) w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2023;
  4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chotyczach, stanowiącej własność Gminy Łosice;
  5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łosicach przy ul. Międzyrzeckiej, stanowiącej własność Gminy Łosice;
  6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości, stanowiącymi własność Gminy Łosice;
  7) w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok;
  8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2022-2032;
  9) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 roku.
 8. Przedstawienie informacji o podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach dotycząca potrzeb Sądu w zakresie wykonywania pracy przez skazanych.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice
Ewa Hornowska

Powrót na początek strony