Aktualności

Informacja o LI sesji - 2022-03-21

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice zwołuje LI nadzwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 21 marca 2022 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 16.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1) Stwierdzenie quorum,
  2) Przedstawienie porządku obrad.
 1. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz określenia sezonu kąpielowego;
  2) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2022 rok;
  3) w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach przy ul. Przemysłowej 3, stanowiącej własność Gminy Łosice na rzecz użytkownika wieczystego;
  4) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Łosice;
  5) w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli dotyczącej wydania zakazu stosowania „maseczek ochronnych”, kwarantann i izolacji medycznej oraz szczepień Covid-19;
  6) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Łosice biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu;
  7) w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2022 rok;
  8) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
  9) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2022-2032;
  10)  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 roku.
 2. Przyjęcie sprawozdań z prac komisji za 2021 r.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Ewa Hornowska

Powrót na początek strony