Aktualności

Informacja dla właścicieli ferm drobiu

Łosice, dnia 09.04.2021

OC.5520.7.2021

Właściciele Ferm Drobiu na terenie Miasta i Gminy Łosice

Szanowni Państwo,

w związku z informacją Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła o kolejnym wystąpieniu kilku ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie Polski, w tym o potwierdzonych w ostatnich dniach ogniskach w gospodarstwach w powiecie żuromińskim, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice apeluje o podjęcie działań, mających ograniczyć do minimum możliwość rozprzestrzeniania się choroby z miejsc, w których wyznaczono ognisko oraz obszary z ograniczeniami, a także na terenie całego województwa.

Należy podkreślić, że od posiadaczy drobiu oraz osób pracujących na fermach drobiu zależy, czy ryzyko wniknięcia wirusa grypy do stad drobiu zostanie ograniczone. Dlatego proszę hodowców, właścicieli drobiu oraz osoby pracujące na fermach drobiu o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednich środków  higieny oraz bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

 Niezbędne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji, które określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. Zgodnie z jego zapisami:

Hodowcy powinni:

  • unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa,
  • myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i drobiem utrzymywanym w stadach przydomowych,
  • myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym,
  • przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać odzież i obuwie przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu i zmieniać ja po wyjściu z kurnika,
  • stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób,
  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich.

Hodowcy nie powinni:

  • dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających wrażenie chorych,
  • karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
  • poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.

Ponadto, przypomina się, że zgodnie z obowiązującym prawem, należy zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

Z badań przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wynika, że wirus A/H5N8/, który zaatakował stada drobiu hodowlanego w województwie mazowieckim jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale niepatogenny dla ludzi. Niezależnie od tego, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego apeluję o jak najszerszą promocje i wykonywanie szczepień ochronnych przeciwko grypie sezonowej, szczególnie wśród hodowców drobiu oraz pracowników służb i inspekcji, które mogą być potencjalnie zaangażowane w likwidowanie ognisk ptasiej grypy.

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice /-/ Mariusz Kucewicz

Powrót na początek strony