Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zaprasza do udziału w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa. Dokumenty, o których mowa poniżej należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice, w pokoju 39 (I piętro) do dnia 03.11.2021, do godz. 15.30. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Celem projektu jest wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Osoby kwalifikujące się do Programu muszą spełniać łącznie 3 warunki:

  • uczyć się w roku szkolnym 2021/2022 w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej,
  • zamieszkiwać w gminie, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • być członkiem rodziny (krewny w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny), który pracował w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR

Ponadto muszą być mieszkańcem Miasta i Gminy Łosice w dniu składania wniosku.

Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę.
  2. Oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę.
  3. Dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PPGR (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, inne)
  4. Podpisana procedura monitorowania utrzymaniu efektów projektu.
  5. Formularz dla potencjalnego odbiorcy końcowego.

Pytania dotyczące sposobu składania wniosku można zadawać mailowo na adres j.leczycka@gminalosice.pl lub dzwoniąc pod nr 83 306 88 31.

Powrót na początek strony