11. sesja Światowego Forum Miejskiego WUF 11

Ponad 20 tys. przedstawicieli rządów, regionów, miast, organizacji pozarządowych i instytucji finansowych spotkało się w Katowicach na 11. sesji Światowego Forum Miejskiego - prestiżowej międzynarodowej konferencji organizowanej przez agendę ONZ zajmującą się kwestiami urbanizacji i promocją zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich.

W wydarzeniu podczas którego przyjęto do realizacji cele „Agendy 2030” uczestniczył również burmistrz Mariusz Kucewicz - reprezentujący miasto i gminę Łosice.

Podczas katowickiej konferencji WUF11 został zaprezentowany i uroczyście przyjęty do realizacji „Plan działań dla miast”. Dokument został przygotowany w zgodzie z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju i stał się swoistym katalogiem działań zmieniających miasta w zielone, dostępne i produktywne miejsca.

„Plan” składa się z siedemnastu podstawowych celów, dotykających aspektów zarówno gospodarczych, społecznych, jak i środowiskowych. Jest programem działań o bezprecedensowym zakresie i znaczeniu, definiujący model zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym. Ujęte w Agendzie 2030 intencje są niezwykle ambitne i stanowią prawdziwe wyzwanie. Zostały przygotowane na podstawie wyników przeprowadzonych wcześniej konsultacji społecznych, przy zaangażowaniu wielu podmiotów na świecie, których głosy koncentrowały się na potrzebach najbiedniejszych i najsłabszych jednostek.

Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie

Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi

Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Cel 14: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony Selektywna zbiórka śmieci ma znaczenie.

 Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej.

 Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu

Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Fotografia przedstawia Mariusza Kucewicza - Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

Powrót na początek strony