Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie miasta i gminy Łosice

Miasto i Gmina Łosice realizuje projekt pn. „Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

RPO loga.png

Umowa RPMA.06.02.00-14-8481/17-00 z dnia 24.01.2018 r.
Celem projektu jest ożywienie zmarginalizowanych obszarów i obiektów Miasta i Gminy Łosice poprzez przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

Projekt składa się z trzech, wymienionych w Programie Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łosice głównych projektów rewitalizacyjnych:

  • Podnoszenie integracji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz zmniejszenie skali uzależnień, poprzez zagospodarowanie parku im. Króla Aleksandra Jagiellończyka przy ul. Rynek w Łosicach;
  • Poprawa jakości i dostępności do mieszkań komunalnych i socjalnych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 2057W ul. Majora Zenona i nr 2056W ul. 11-go Listopada w Łosicach wraz z budową kanalizacji deszczowej;
  • Zwiększenie dostępności miejsc w przedszkolach publicznych poprzez modernizację i rozbudowę wraz z wyposażeniem Przedszkola Samorządowego nr 2 w Łosicach oraz utworzenie dodatkowej grupy przedszkolnej.

Liderem (Wnioskodawcą) projektu jest Miasto i Gmina Łosice, zaś Partnerem jest Powiat Łosicki, który jest właścicielem i zarządcą dróg powiatowych w ulicach Majora Zenona i 11 Listopada.

Wartość całkowita projektu:  7 081 288,40 zł
Dofinansowanie z UE: 4 956 901,88 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1 062 193,26 zł

PROJEKT_REWITALIZACJA.jpg

Powrót na początek strony