Dofinansowania z UE

POPT

Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) to realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju program wymiany i promocji wiedzy pomiędzy miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej. Służy wymianie wiedzy i doświadczeń między miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej. Jest to projekt strategiczny Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Celem głównym inicjatywy jest poprawa warunków rozwojowych oraz wspomaganie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju polskich miast.

Jako pierwsze zostały powołane do działania trzy Sieci tematyczne:

- rewitalizacja;

- mobilność miejska;

- jakość powietrza.

Miasto i Gmina Łosice jest jednym z partnerów sieci tematycznej REWITALIZACJA, pozostałymi partnerami tej sieci są: Katowice (LIDER), Stalowa Wola, Gdynia, Hrubieszów, Ostróda, Pabianice, Przemyśl, Tomaszów Lubelski, Gryfino, Świebodzice, Malbork.

Każde miasto uczestniczące w sieci powołało Lokalne Partnerstwo, skupiające partnerów społeczno-gospodarczych oraz mieszkańców z wybranego obszaru i tematu. Rezultatem prac Lokalnego Partnerstwa jest Miejska Inicjatywa Działań - dokument opisujący ścieżkę dojścia do rozwiązania wybranego problemu na poziomie lokalnym oraz zawierający propozycje konkretnych rozwiązań i projektów. W przypadku Łosic jest to dokument wykonawczy dla problemu bezrobocia, ujętego w Programie Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łosice do 2023 roku oraz w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Łosice do 2020 roku. Stworzono model tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych oraz utworzono Spółdzielnię Socjalną ŁOSICZANKA, której założycielami są Miasto i Gmina Łosice oraz powiat łosicki.

Członkami Lokalnego Partnerstwa na terenie Miasta Łosice są:

- Miasto i Gmina Łosice

- Powiat Łosicki

- Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

- Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach

- Gmina Wodynie.

Zachęcamy do zapoznania się z Miejską Inicjatywą Działania w Łosicach, w której opisany jest udział Miasta i Gminy Łosice w Partnerskiej Inicjatywie Miast oraz opisano jak krok po kroku założyć spółdzielnię osób prawnych, w tym podane są gotowe wzory dokumentów rejestrowych.

Więcej informacji nt. Spółdzielni Socjalnej ŁOSICZANKA można znaleźć pod adresem:

http://losiczanka.gminalosice.pl/

Ponadto każda sieć opracowała Plan Ulepszeń, dokument zawierający zbiór rekomendacji dla polityk publicznych niezależnych od miasta (poziom krajowy i europejski, w tym prawo, instrumenty, finanse) będący efektem prac wszystkich partnerów Każdy mieszkaniec lub instytucja, funkcjonująca na terenie Miasta i Gminy Łosice, mogła zgłaszać do tutejszego urzędu rekomendacje do Planu Ulepszeń, które przekazaliśmy do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (szczegółowy wykaz przekazanych rekomendacji znajduje się w dokumencie MID). Szczególnie cieszy nas fakt, że w stworzonym Planie Ulepszeń znalazły się zgłaszane przez nas rekomendacje obejmujące zagadnienie „Zniwelowanie różnic szans dla miast mniejszych i gorzej położonych”.

W efekcie naszych starań, w Planie Ulepszeń, sformułowano następujące zalecenia:

Zniwelować bariery rozwojowe dla mniejszych i/lub niekorzystnie położonych miast. Uprościć tryb prowadzenia rewitalizacji i zapewnić bardziej sprawiedliwy dostęp do środków, kierować wsparcie w rejony o największych potrzebach, bez względu na przebieg granic województw.

Wobec powyższych problemów sformułowany został zestaw postulatów wdrożeniowych dla miast małych i niekorzystnie położonych:

Prawo i regulacje:

  1. Małe miasta i gminy miejsko-wiejskie potrzebują uproszczonego trybu prowadzenia rewitalizacji w zakresie delimitacji, wskaźników, narzędzi i okresów wymaganych np. na ogłoszenie i przeprowadzenie konsultacji społecznych.
  2. Wariantowo: uor powinna dla takich gmin pozostać fakultatywna, a Wytyczne dostosowane do ich specyficznych potrzeb.

Finansowanie:

  1. Powinno wydzielać się pule dla miast mniejszych, bo duży może więcej, a ZIT-y preferują większe ośrodki. Premiować powinno się rzeczywiste rozwiązania regionalne i nie pomijać innych obszarów funkcjonalnych w podziale funduszy, bo w przeciwieństwie do ZIT-ów działają one bardziej oddolnie i bezkonfliktowo.
  2. Podział środków w programach unijnych i rządowych nie powinien być uzależniony wyłącznie od wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźniki G), powiatów (wskaźniki P) i województw (wskaźniki W), w konkursach, w których jest jednym z kryteriów, nie powinien mieć najwyższej wagi przy ocenie lub być zmodyfikowany
  3. Konkursy unijne na przyznanie dofinasowania, powinny być rozstrzygane w dwóch etapach: składanie wstępnych wniosków, które będą oceniane wg ustalonych kryteriów, a następnie wzywanie wstępnie wybranych wnioskodawców do dostarczenia pełnej dokumentacji (studium wykonalności, dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę itp.). Kryteria wyboru musiałyby być tak stworzone, aby można je było zweryfikować bez posiadania pełnej dokumentacji, która byłaby dostarczana w drugim etapie oceny wniosku.

Programy dedykowane:

  1. Pakiet dla średnich miast powinien być skierowany do wszystkich miast będących siedzibą powiatu, bez względu na liczbę mieszkańców (lub przynajmniej jedno miasto z każdego powiatu powinno być objęte tym pakietem).
  2. Powinny być stworzone lepsze, łatwiejsze w dostępie instrumenty wsparcia małych miast i gmin, zarówno rządowe jak i unijne, szczególnie dla wszystkich miast, które są stolicą powiatu.

Dostosowanie wsparcia do realnych potrzeb:

  1. Subregiony takie, jak siedlecko-ostrołęcki w województwie mazowieckim, powinny być włączone do finansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Więcej informacji na temat Partnerskiej Inicjatywy Miast dostępnych jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/partnerska-inicjatywa-miast

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony