Aktualności

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

12 marca 2021 została uchwalona zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łosice.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem planistycznym, określającym politykę zagospodarowania przestrzennego, sporządzanym dla całego obszaru Gminy. W odróżnieniu od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego studium nie stanowi aktu prawa miejscowego. Jest zobowiązaniem władz Gminy do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami. W dokumencie tym formułuje się zasady polityki przestrzennej, integruje dokumenty programowe i wizje związane z rozwojem gospodarczym i społecznym. Studium stanowi zbiór zapisów ustalonych i uzgodnionych jako nienaruszalne uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przyjęte za podstawę do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Jednym z pierwszych efektów prac prowadzonych w ramach procesu porządkowania cyfryzacji planowania przestrzennego w Polsce jest wprowadzenie Rozdziału 5a do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw). Nowe regulacje weszły w życie 31 października 2020 r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego wprowadza szczegółowe regulacje dotyczące tworzenia i prowadzenia zbiorów obejmujących dane przestrzenne aktu planowania przestrzennego (art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz opisujących je metadanych infrastruktury informacji przestrzennej. Przyjęte rozwiązania nakładają na organ sporządzający dokumenty planistyczne obowiązek stworzenia z niego cyfrowych danych przestrzennych.

Zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu przestrzennym poniżej udostępniono rysunki dotyczące zmiany Studium w postaci cyfrowej (rastrowej) z odniesieniem przestrzennym (georeferencją) w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych.

Utworzone w ten sposób dane przestrzenne, zapisane w postaci pliku GML zawierającym odniesienie do graficznej części uchwały, zgodnie z w/w przepisami stanowić będą kolejny załącznik (załącznik nr 4) do uchwały przyjmującej przedmiotową zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łosice przyjętej zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/222/21 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 12 marca 2021 r.

Powrót na początek strony