Aktualności

 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę

  Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2041 o powierzchni 0,7283 ha położonej w Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice, co potwierdza księga wieczysta nr SI2S/00018970/6.

 • Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem planistycznym, określającym politykę zagospodarowania przestrzennego, sporządzanym dla całego obszaru Gminy. W odróżnieniu od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego studium nie stanowi aktu prawa miejscowego. Jest zobowiązaniem władz Gminy do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami. W dokumencie tym formułuje się zasady polityki przestrzennej, integruje dokumenty programowe i wizje związane z rozwojem gospodarczym i społecznym. Studium stanowi zbiór zapisów ustalonych i uzgodnionych jako nienaruszalne uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przyjęte za podstawę do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 • NGO - nabór do komisji konkursowych

  Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w konkursach na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2021 r. na terenie Miasta i Gminy Łosice.

 • Informacja o XXXVI sesji - 17 lutego 2021 r.

  Informacja o  XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 17 lutego 2021 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.30.

 • Konkursy dla NGO - wydłużony termin rozpatrzenia ofert

  Zmiana terminu dotyczy konkursów na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2021 r. na terenie Miasta i Gminy Łosice.

 • Agnieszka Markiewicz promuje Miasto i Gminę Łosice.

  Agnieszka Markiewicz, zwyciężczyni biegów górskich i nie tylko, w nowym sezonie będzie biegać w stroju z logotypem Miasta i Gminy Łosice.

 • Przedłużony termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

  Komunikat Centralnego Biura Spisowego.

 • Obowiązek odśnieżania dachów

  W związku występującymi i nadal prognozowanymi opadami śniegu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości.

 • Pamięć o Dzieciach Zamojszczyzny ciągle żywa.

  Drugiego lutego 1943 roku na stację kolejową w Mordach dotarł pociąg w którym znajdowało się 1046 osób, mieszkańców Zamojszczyzny. Ponad połowę stanowiły dzieci do lat 14. Około 600 osób przewieziono do Łosic.

 • Wykaz nieruchomości gruntowej

  Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Czuchlebach stanowiącej własność Gminy Łosice przeznaczonej do oddania w najem na okres 10 miesięcy w trybie bezprzetargowym.

Powrót na początek strony